Home Museum Toegang Laatste nieuws Handige links Fotogalerij Contact Route Anbi

ANBI

Museum Boer Kip Zutphen
De Stichting Museum Boer Kip is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat er geen erf- of schenkingsbelasting hoeft te worden betaald over een schenking of nalatenschap. De gegevens die volgens de registratieplicht gepubliceerd moeten worden treft u hieronder aan. Naam: Stichting Museum Boer Kip. Fiscaal nummer: 8201.63.806. Bezoekadres: Oude Touwbaan 24-26, Zutphen. Doelstelling: Het beheer en de instandhouding van de roerende zaken (kunstvoorwerpen, antiek en curiosa), als erfgoed van de heer Herman Kip aanwezig in het pand Oude Touwbaan 26, 7205 AS Zutphen, bekend als Museum Boer Kip, teneinde deze collectie binnen genoemd pand voor publiek open te stellen en het pand en de collectie als één geheel deel te laten hebben aan de culturele voorzieningen in Zutphen en regio. Hoofdlijnen beleidsplan: Het beleid van de stichting Museum Boer Kip is er op gericht om te bevorderen dat het onderhoud en de instandhouding van en de restauratieve zorg voor de collectie wordt bewerkstelligd. Dit wordt gerealiseerd door de exploitatie van het pand en de collectie in de vorm van een publieksmuseum. Verder is het beleid gericht op het verzamelen van inkomsten en fondsen daartoe. Tenslotte wordt contact onderhouden met soortgelijke instellingen en zo nodig worden externe deskundigen ingeschakeld. Bestuurssamenstelling: voorzitter J. de Weerd, secretaris D.J. Verstand, penningmeester P. Reijnders, lid R. Wasseveld. Beloningsbeleid: Alle bestuursleden en alle ongeveer 50 vrijwilligers voeren hun taken uit op vrijwillige basis zonder dat daar een vorm van beloning tegen over staat. Actueel verslag: Het museum is in de weekenden van mei tot en met september geopend voor het publiek van 13.00 tot 17.00 uur. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor groepen, na een reservering, het museum te bezoeken op door de weekse dagen van april tot en met oktober. Het museum ontvangt per jaar ongeveer 1500 bezoekers die gelijk verdeeld zijn tussen het weekend bezoek en het groepsbezoek. In het weekend zijn per openingsdag ongeveer 4 vrijwilligers aanwezig die zorgen voor de ontvangst en de rondleidingen.  Bij het door de weeks bezoek zijn afhankelijk van de groepsgrootte meerdere rondleiders aanwezig. Naast de ontvangst van gasten zijn er allerlei commissies actief die zorgdragen voor het onderhoud van de tuinen, het technisch onderhoud van het pand en het restaureren van de kunstcollectie. Ook de marketing en de publiciteit wordt door vrijwilligers uitgevoerd. De accommodatie wordt ook gebruikt om kinderen uit het asielzoekers centrum kennis te laten maken met de kunst en tijdens open monumentendagen is het museum voor iedereen toegankelijk. De accommodatie wordt in toenemende mate ook gebruikt als decor voor plaatselijke culturele activiteiten. Balans en staat van baten en lasten: Balans per 31 december 2018 Activa                                 Passiva Kas                          136      Reserves restauratie           6.000 Bank rek.cour.    6.239      Boekenfonds                        5.000 Bank spaarrek. 25.488      Voorziening onderhoud  15.000                                              Algemene reserve              5.863 Totaal               31.863                                                    31.863 Exploitatie 2018 Ontvangsten                       Uitgaven Entrees               4.635         Marketing en promotie    3.447 Verkopen           1.028         Inkoop materiaal / horeca  616 Horeca / overig 1.836         GWE                                      703                                                Organisatie en overig      2.001                                                Onderhoud                          703 Totaal                 7.499                                                 7.470 Resultaat  2018   € 29,-- Toelichting: De bezoekers aantallen zijn de laatste jaren redelijk stabiel waarbij er een tendens is naar een stijging van het groepsbezoek. De toegankelijkheid is laagdrempelig door een lage entree prijs. De kosten voor marketing en promotie stijgen jaarlijks door de toenemende kosten van advertenties. Door registratie worden de resultaten van de  marketing inspanningen bijgehouden. Het aantal vrijwilligers blijft stabiel.
Anbi